AUTIORANNAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

1 §

Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Autiorannan Vesiosuuskunta ja

kotipaikka on Siilinjärvi.

2 §

Toimiala

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

vesilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa

jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös

muille vesihuoltolaitoksille.

3 §

Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen

hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa

asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 §

Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä

osuuskunnan verkostoon

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen

tehtyään liittyä osuuskunnan vesihuoltoverkostoon ja käyttää

osuuskunnan palveluja.

5 §

Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

Liittymisestä osuuskunnan vesihuoltoverkostoon ja osuuskunnan

tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.

Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen

lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä

toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

6 §

Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista liittymää

kohti.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 84 euroa.

Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle

pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä

lukien.

7 §

Vapaaehtoiset osuudet

Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Osuuskunnan

kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai

valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus voidaan antaa

enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää,

ennen kuin on kulunut vähintään viisi vuotta tällaisen osuuden

antamisesta.

8 §

Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä

vesihuoltoliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

Liittymismaksun suuruuden päättää osuuskunnan hallitus, käyttäen

perusteena kiinteistön rakennusalaa ja kiinteistötyyppiä, ottaen

huomioon kiinteistön käyttötarkoituksen, ja sen, mitä

vesihuoltopalveluita kiinteistö käyttää.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että

määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön

luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö

lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä

ja liittymissopimus irtisanotaan. Palautettavasta

liittymismaksusta vähennetään liittymän purkamisesta aiheutuneet

kustannukset. Liittymismaksuja, jotka on maksettu ennen

palautusta koskevan sääntömuutoksen voimaantuloa, ei palauteta.

9 §

Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan

sitoumuksista tai muista veloista.

10 §

Vesihuoltoverkon rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen

Osuuskunta huolehtii vesihuoltoverkon rakentamisesta ja

kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

11 §

Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:

1) Tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja

osuuskunnan palvelujen käyttämisestä.

2) Noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin

voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai

hinnastoa.

3) Luovuttamaan osuuskunnan käyttöön kohtuullista korvausta

vastaan maata jäsenten kiinteistölle johtavien osuuskunnan

vesihuoltoverkoston rakentamista, korjaamista ja uusimista

varten.

4) Kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle

oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita

vesihuoltoverkostoja.

5) Sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö

tarkastaa vesihuoltoverkostoon liitetyt johdot.

12 §

Jäsenten yksimielinen päätös

Osuuskunnan jäsenet voivat yksimielisenä päättää osuuskunnan

kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätöksenteko

edellyttää kaikkien osuuskunnan jäsenten osallistumista ja

yksimielisyyttä.

Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähintään

kahden jäsenen allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava

päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet.

Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan

kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan

tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

13 §

Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa,

hallituksen määräämänä päivänä, ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus

katsoo sen tarpeelliseksi, tai se on muutoin lain mukaan

pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus

yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen

paikkakuntaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan

kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla

jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa

katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä

tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee

voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu

useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä

annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä

ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi

katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että

kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava

pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä

kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on

äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat

jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden

kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan

tarkastettava ja allekirjoitettava.

14 §

Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat

asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä

tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.

3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä

tilikaudelta.

4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja

toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai

tappio antaa aihetta.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä.

7) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.

8) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.

9) Valitaan tarvittaessa vähintään kaksi tilintarkastajaa ja

heille henkilökohtaiset varamiehet, tarkastamaan seuraavan

tilikauden hallintoa ja tilejä.

10) Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan.

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 §

Kokouskutsu

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan

kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta

kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä

mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta

kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin

yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai

postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai

sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on

osuuskunnan tiedossa.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai

osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien

osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista,

kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen

sisältö.

16 §

Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä, jotka

valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin

monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet

voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten

henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai

vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä

olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita

hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.

Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei

säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa

kuulua hallitukseen.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes,

aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

17 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin

puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan

saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole

mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian

käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen

tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian

käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota

enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai jos äänet

menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallituksen puheenjohtajan vaalissa, äänten mennessä

hallituksessa tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu

tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus

koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen

jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää

niissä puhevaltaa, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa

toisin päätä.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

1) Päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista.

2) Päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien

sopimusten ehdoista.

3) Tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä

kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain

toimittamaan tällaisia tarkastuksia.

4) Päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja

valmistelee siinä käsiteltävät asiat.

5) Käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen

toimenpiteitä vaativia asioita.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka

allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen

kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen

valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on

oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä

luotettavalla tavalla.

18 §

Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja

erottaa osuuskunnan hallitus.

Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen

sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen

ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

19 §

Toiminimen kirjoittaminen ja prokuura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja

toimitusjohtaja, kumpikin yksin, ja hallituksen jäsenet, aina

kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan

palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat

toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai

hallituksen jonkun jäsenen kanssa, tai keskenään kaksi yhdessä.

Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

20 §

Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta

on laadittava tilinpäätös.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä

tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen

osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen

maaliskuun loppua.

21 §

Tilintarkastajat

Osuuskunnalla on vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heillä

henkilökohtaiset varamiehet, jotka valitaan toistaiseksi.

22 §

Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle

luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka

täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä

osuuskunnan jäseneksi.

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden

kuukauden kuluessa siirrosta.

Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama

liittymismaksu, samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi,

siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä.

Siirronsaaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin

sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet,

jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi

jatkunut.

23 §

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän

osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos

hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä

ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään

hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin

oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin

kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta

osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös

muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat

taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi

eläessään ollut.

24 §

Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan

suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä

johtuvia velvollisuuksiaan

2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen

osuuskunnan palveluksia

3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai

muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti

4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa

olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen

vastaisesti tai

5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

25 §

Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla on vararahasto, johon siirretään viisi prosenttia

taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty

taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa

on kerrytettävä, kunnes rahasto on vähintään sadasosa

osuuskunnan taseen loppusummasta.


NettiTieto Oy